Akıllı Dinsizler Kimlerdir?

İmam Gazali (ra) akıllı dinsizleri üç gruba ayırmıştır:

  1. Dehriyyun, Materyalist veya maddecilerdir. Bunlar Yunan filozoflardan asırlarca evvel vardı. Allah’ın varlığına inanmayıp herşeyin kendiliğinden olduğunu ve bunun böyle sonsuzca devam edeceğini iddia ederler.
  2. Tabiatçılardır. Alemdeki nizama bakarak Allah’ı kabul etselerde bu grup cennet ve cehennem gibi ahiretle alakalı meseleleri inkar ederler.
  3. Felasifedir. ilk Yunan felsefecileridir. Sistematik felsefeyi kuran ve geliştiren Sokrat, Eflatun ve Aristo bunlardandır. Filozoflar materyalistleri ve tabiatçıları reddederler.

Bu üç grup ve bunların peşinden gidenler kafirdir. Bazı saf kimselerin bunları din adamı sanması hatta peygamber gibi yüceltmesi ve bunu isbat etmek için hadis uydurdukları hayretle gözlenmektedir.


Karşılaştır: Mektubat Tercemesi, Hakikat Verlaghaus GmbH, Dortmund, 2014, S.445.

Hits: 24

Paylaş: