Islamiyette Felsefe ve Filozof Yoktur.

Islam Felsefesi

İslam felsefesi olmadığı gibi, İslam filozofu da yoktur. Alt yapısında İslam eğitimi olan Müslüman Arab ve Türk menşe’li filozoflar vardır:

  • Aklı olmayan delidir.
  • Aklını kullanmayan sefihtir.
  • Aklın azlığı ahmaklıktır.
  • Sadece aklına güvenen ve ona uyan felsefecidir.
  • Kur’an-ı Kerimin ışığında akla yön verenler İslam alimleridir.
  • O halde İslamiyette felsefe yoktur. İslam filozofu yoktur. Felsefeden değerli İslam ilimleri ve filozoflardan efdal İslam alimleri vardır.

Karşılaştır: Mektubat Tercemesi, Hakikat Verlaghaus, 2014, S.448.

Hits: 70

Paylaş:

Akıllı Dinsizler Kimlerdir?

İmam Gazali (ra) akıllı dinsizleri üç gruba ayırmıştır:

  1. Dehriyyun, Materyalist veya maddecilerdir. Bunlar Yunan filozoflardan asırlarca evvel vardı. Allah’ın varlığına inanmayıp herşeyin kendiliğinden olduğunu ve bunun böyle sonsuzca devam edeceğini iddia ederler.
  2. Tabiatçılardır. Alemdeki nizama bakarak Allah’ı kabul etselerde bu grup cennet ve cehennem gibi ahiretle alakalı meseleleri inkar ederler.
  3. Felasifedir. ilk Yunan felsefecileridir. Sistematik felsefeyi kuran ve geliştiren Sokrat, Eflatun ve Aristo bunlardandır. Filozoflar materyalistleri ve tabiatçıları reddederler.

Bu üç grup ve bunların peşinden gidenler kafirdir. Bazı saf kimselerin bunları din adamı sanması hatta peygamber gibi yüceltmesi ve bunu isbat etmek için hadis uydurdukları hayretle gözlenmektedir.


Karşılaştır: Mektubat Tercemesi, Hakikat Verlaghaus GmbH, Dortmund, 2014, S.445.

Hits: 23

Paylaş: